ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเวลาและสถานที่สอบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่๒
   
 
   

ประกาศเวลาและสถานที่สอบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่๒

กำหนดวันเวลา

รายละเอียดการประเมินสมรรถนะ

สถานที่ประเมิน

 

วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

 

ประเมินภาคความรู้ความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

สำหรับตำแหน่งที่ ๘

ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

โดยการสัมภาษณ์

 

ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดราชบุรี

๑/๖๐ ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง

อ.เมือง จ.ราชบุรี

 

 

วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

 

 

ประเมินภาคความรู้ความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

สำหรับตำแหน่งที่ ๙

ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

โดยการสัมภาษณ์

 

ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดราชบุรี

๑/๖๐ ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง

อ.เมือง จ.ราชบุรี

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2558