ปฏิวัติองค์ความรู้
     
ปฏิวัติองค์ความรู้ ประวัติความเป็นมาและอำนาจหน้าที่ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๔๙ จังหวัดราชบุรี
   
 
   

 ประวัติความเป็นมา และอำนาจหน้าที่ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔๙ จังหวัดราชบุรี

        กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีภารกิจกับการให้บริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ แก่ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยการช่วยแก้ไขปัญหาในรูปแบบของสถานสงเคราะห์ และการประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นจัดสวัสดิการสังคม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทางสังคม สามารถดำรงชีวิตและพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาสังคมขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศรวม ๗๕ ศูนย์ โดยมีการปรับบทบาทภารกิจ และขยายขอบเขตการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสังคมขึ้นใหม่ ๑๘ ศูนย์ ใน ๑๘ จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นองค์กรในการสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นและเครือข่ายให้สามารถจัดบริการสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคมให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมและได้มาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้กลไกของครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน พร้อมกับการประสานและสนับสนุนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมดำเนินการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 สิงหาคม 2557