ประวัติความเป็นมาและอำนาจหน้าที่
         กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีภารกิจกับการให้บริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ แก่ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยการช่วยแก้ไขปัญหาในรูปแบบของสถานสงเคราะห์ และการประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นจัดสวัสดิการสังคม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทางสังคม สามารถดำรงชีวิตและพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2549 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 49 จังหวัดราชบุรี” เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบสภาวะยากลำบาก ให้การคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม พัฒนาอาชีพ ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ในสังคมและชุมชน โดยพึ่งพาตนเองได้และไม่เป็นภาระสังคม ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดราชบุรี” สังกัดกองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 กรมฯ แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี” สังกัดกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
 
บทบาทหน้าที่
      บริหารจัดการระบบข้อมูล ( Data System)
      กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง ( Change Agent )
      ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตนเองของกลุ่มเป้าหมาย ( Promotion )
      กำกับดูแลมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม ( Regulation )