99/99 หมู่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์/โทรสาร 032-738-803
E- mail : ratchaburi_htdc@dsdw.go.th
Web Site : WWW.SDC49.GO.TH