ผู้บริหาร
 
นางจิรนันท์ เจียมเจริญ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี
 
ฝ่ายบริหาร
 
น.ส.สุธิดา เชื้อภิชาติบุตร
พนักงานคอมพิวเตอร์
น.ส.ธนพร ยิ้มศรีไส
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
น.ส.มนัสนันท์ ไข่มุกข์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 
ฝ่ายแผนงาน
 
 
ฝ่ายพัฒนาสังคม(งานพัฒนาสังคม)
 
นายยงยุทธ ไตรปิฎก
นักพัฒนาสังคม
น.ส.ฐิติรัตน์ ผิวนวล
นักพัฒนาสังคม
นายเสิงป่อง ลำไยสุวรรณ
คนงาน
 
ฝ่ายพัฒนาสังคม(งานสวัสดิการ)
 
นายบรรจบ เชื่อได้
ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ระดับ ช.๓
นายพันธิราช สกุลณา
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
 
ฝ่ายฝ่ายพัฒนากลุ่ม
ชาติพันธุ์และกิจการพิเศษ