พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
 
1. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูง
2. ประสานความร่วมมือในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการราษฎรบนพื้นที่สูงในพื้นที่รับผิดชอบ
3. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ โครงการพระธรรมจาริก หรือ โครงการอื่นที่ได้รับมอบหมายแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง
4. ,สำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นฐานของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง และแผนพัฒนาราษฎร บนพื้นที่สูงระดับจังหวัด
5. ป็นศูนย์การเรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง และถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูงตามภูมิสังคม