พันธกิจ/ภารกิจ/เป้าประสงค์
 
                 ๑)   เป็นศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงในรูปแบบเขตพื้นที่พัฒนาสมบูรณ์แบบ สนับสนุนให้ชาวเขาตั้งถิ่นฐานถาวรเป็นหลักแหล่ง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกปฏิบัติงานในหมู่บ้านและกลุ่มบ้านที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าถึง เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่อยู่ห่างไกล
                   ๒) พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรในพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อย่างสอดคล้องกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
                 ๓) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง การพัฒนากลุ่มอาชีพ การดำเนินงานโครงการหลวงบนพื้นที่สูง การพัฒนาศักยภาพราษฎรตามแนวพระราชดำริบนพื้นที่สูง
                 ๔) สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและความผูกพันทางจิตใจของราษฎรบนพื้นที่สูงต่อสังคมไทย ส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทย การเคารพกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
                 ๕) ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพระธรรมจาริกในการเผยแพร่ศาสนาพุทธในหมู่ชาวเขา เพื่อเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ
                 ๖) ดำเนินการสำรวจข้อมูลชุมชนบนพื้นที่สูง จัดทำทะเบียนควบคุม รายงานผล และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
                 ๗) บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ การติดตามผล และการรายงานผล